Accessibility Tools

ศาลจังหวัดตรัง
( Trang Province Court )

image

ศาลจังหวัดตรัง

คำแนะนำในการยื่นคำร้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนimage

ศาลจังหวัดตรัง

คำแนะนำในการยื่นคำร้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

  1. ผู้ร้องต้องเป็นผู้เสียหายและมีสิทธิเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกาย ชื่อเสียง หรือได้รับความเสียหายทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลย
  2. ยื่นคำร้องเข้ามาในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ แต่ถ้าตามคำฟ้องของพนักงานอัยการมีคำขอให้คืนทรัพย์หรือใช้ราคาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๔๓ แล้ว ผู้เสียหายจะยื่นคำร้องเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์สินนั้นอีกไม่ได้ ส่วนค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุได้รับความเสียหายอย่างอื่น สามารถยื่นคำร้องได้
  3. ยื่นคำร้องก่อนเริ่มสืบพยาน ในกรณีที่ไม่มีการสืบพยานให้ยื่นคำร้องก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี
  4. คำร้องต้องแสดงรายละเอียดตามสมควรเกี่ยวกับความเสียหายและจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้อง คำร้องจะมีคำขอประการอื่นที่มิใช่คำขอบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำผิดของจำเลยในคดีอาญามิได้ และต้อง ไม่ขัดหรือแย้งกับคำฟ้องในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ (ติดต่อขอดูตัวอย่าง คำร้องจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของศาล)
  5. ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นคนยากจนไม่สามารถจัดหาทนายความดำเนินคดีได้เอง ศาลมีอำนาจตั้งทนายความให้แก่ผู้เสียหาย โดยผู้เสียหายไม่ต้องเสียเงินค่าทนายความ
  6. ในกรณีที่ศาลสั่งให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สิน หรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายให้ถือว่าผู้เสียหายนั้นเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ฉะนั้น ผู้เสียหายย่อมมีสิทธิบังคับคดีได้
  7. ผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม เว้นแต่ในกรณีที่ศาลเห็นว่าผู้เสียหายขอให้บังคับจำเลยชดใช้
    ค่าสินไหมทดแทนสูงเกินสมควร หรือดำเนินคดีโดยไม่สุจริต ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้เสียหายชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือแต่เฉพาะบางส่วนภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด
  8. หากผู้ร้องมีหลักฐานเกี่ยวกับความเสียหายและค่าสินไหมทดแทนให้แสดงหลักฐานพร้อมคำร้องด้วย

อนึ่ง ผู้เสียหายจะได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือไม่เพียงใดต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย

หมายเหตุ  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดตรัง

              ที่อยู่ ๒๐ ถนนตรัง – พัทลุง  ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง

              หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๕๒๑ ๘๐๕๒ ต่อ ๑๐๐ 


image เอกสารแนบ